Szakmódszertani és más emberközpontú tanulmányok


ISBN 978-80-89691-61-6

Szerkesztette:
Karlovitz János Tibor és Torgyik Judit

International Research Institute sro, Komárno, Slovakia, 2019


Tartalomjegyzék



Előzékek és tartalomjegyzék, 1-6. o.

Zenei nevelés


BORUZSNÉ BŰDI Katinka:
Zenetanítás a 16. századi protestáns iskolákban, 9-16. o.

SZ. FODOR Adrienne:
Zenei nevelés az általános iskolában: Tanító szakos hallgatók gondolatai az ének-zene órákkal kapcsolatban, 17-24. o.

DEÁKNÉ KECSKÉS Mónika:
Adaptív oktatás a hangszeres zenei nevelés alapozó időszakában, 25-29. o.


Környezeti nevelés


SÁNDOR József:
Egy megújuló elem a környezeti nevelésben: A vándortáborok, 33-43. o.

KRAKKER Anna:
Környezeti nevelési oktatócsomagok Magyarországon, 44-53. o.

KOPASZ Adrien Réka:
Környezeti nevelési tartalmak a magyar köznevelés és közoktatás rendszer egyes dokumentumaiban az 1950-es évektől napjainkig, 54-59. o.

BLATT Péterné:
A testnevelő tanárok szerepe a tanulók sport iránti elköteleződésében, 60-68. o.


Kommunikáció


ASZTALOS Anikó:
A csoportkommunikációs stratégia vizsgálata a tanulói beszédben magyar nyelvű tanórák alapján, 71-84. o.

DRAHOTA-SZABÓ Erzsébet:
"Sok bába közt elvész a gyerek": Frazeologizmusok az általános iskolai anyanyelvi nyelvtankönyvekben, 85-96. o.

ZS. SEJTES Györgyi:
Dinamikus szövegmodell, dinamikus fejlesztés! Egy szövegtani elmélet működése az osztálytermi gyakorlatban, 97-104. o.

GOMBÁS Judit:
Iskolaérettség mérés és fejlesztés: Egy budapesti óvodában végzett empirikus kutatás tanulságai, 105-122. o.


Idegennyelv-tanítás


SÁRVÁRI Tünde:
Az osztálytermi rituálék szerepe a kisgyermekkori német, mint idegennyelv-elsajátításban, 125-132. o.

TÁLOS-NEZDEI Adrienn:
A hatékony idegennyelv-tanulást segítő tényezők a gimnáziumi nyelvoktatásban, 133-136. o.

KOVÁCS Gabriella:
Nyelvtanulási szükségletek és célok angol nyelvvizsga eredmények tükrében, 137-145. o.

ADORJÁN Mária:
A turizmus szaknyelv tanterv-előkészítő igényfelmérése és a kitűzött célok megvalósulásának összehasonlítása anglisztika alapszakos hallgatók esetében, 146-156. o.


Digitális kompetenciák


ESZENYINÉ BORBÉLY Mária:
Pedagógus digitális kompetencia körkép 2018, 159-168. o.

NAGY Tamás:
Mérnöktanár képzés tantárgyainak támogatása számítógépes modellekkel, szimulációval, 169-184. o.

HARANGUS Katalin:
Mérnök szakos hallgatók problémamegoldó képességének empirikus vizsgálata, 185-192. o.

KENDERESSY Tibor:
Dokumentumkezelési ismeretek oktatása, tapasztalatok az AVKF-n, 193-201. o.

MOLNÁR György:
A digitális kultúra és médiaműveltség hatása a felsőoktatásban tanuló hallgatók körében, 202-210. o.

BÁLINT Krisztián:
Vajdasági, szabadkai középiskolában dolgozó tanárok elektronikus oktatás alapú tűzvédelmi képzés iránti igényeinek a feltérképezése, 211-215. o.


Inklúzió


DELI Kitti:
A támogatási sokszínűség dimenziói a Pécsi Tudományegyetemen, 219-226. o.

GULYA Nikoletta Mária:
Egy fogyatékossággal élő emberekkel kapcsolatos komplex szemléletformáló program hatásvizsgálata, 227-238. o.

WERNER Réka:
Megvalósul az esélyegyenlőség az ECL nyelvvizsgán? Diszgráfiás, diszlexiás és tanulási nehézségekkel küzdő vizsgázók teljesítményének elemzése, 239-253. o.


Gyógypedagógia és gyermekvédelem


LÁDINÉ SZABÓ Tünde Julianna:
A Tankocka alkalmazási lehetőségei a gyógypedagógia területén, 257-266. o.

KISS Erika:
Szülőedukáció, mint a kora gyermekkori intervenció "rejtett tanterve": A kora gyermekkori gyógypedagógia fejlesztés és tanácsadás hatásai látássérült gyermeket nevelő szülők körében, 267-275. o.

JUHÁSZ Ibolya:
Perinatális rizikófaktorok és a fejlődési zavarok összefüggései a korai intervenciós és prevenciós ellátásban, 276-284. o.

JANKOVICS Julianna:
Az értelmi fogyatékossággal élők tartalomösszegzése hallott szöveg alapján: A spontán beszéd lexikális vizsgálata, 285-295. o.

BOGÁRDI Tünde:
Gyermekvédelem a periférián, 296-304. o.

BÁLINT Anita, HÓDI Ágnes, GÁL Anikó:
Regionális vizsgálat a magyar gyermekvédelmi jelzőrendszer működéséről a szakellátott testvérek körében, 305-312. o.


Család és egészség


ASZTALOS Bernadett:
Ha ma Gerard Caplan élne... Gondolatok, kutatások a család funkcionális megközelítéséhez Magyarországon, 315-324. o.

ERŐSS Éva:
A mentalizációs készség szerepe a pedagógia munkában és a kiégés megelőzésében, 325-333. o.

SZTOJEV-ANGELOV Ilona:
Mit főzött az iskola? Az egészségtudatos táplálkozásra nevelés az általános iskolában, 334-342. o.

PERGE Anna:
Hátrányos helyzetű településeken gondozottak az egészségmagatartás tükrében, avagy az egészségnevelés lehetőségei hátrányos helyzetű településeken gondozottak körében, 343-348. o.

JÁRAY Márton:
"Hallottad, mi történt?..." - Hogyan kezeljük közösségi szinten az iskolai, vagy egyéb közösségben előforduló traumatizáló helyzeteket?, 349-355. o.

RUCSKA Andrea, KISS-TÓTH Emőke:
Halmozottan hátrányos helyzet, egészségkultúra: Általános iskolás fiatalok egészségmagatartása Borsod-Abaúj-Zemplén megye halmozottan hátrányos településein, 356-362. o.


Művelődés


DOMINEK Dalma Lilla:
Oktatási innováció a múzeumokban, 365-370. o.

CZEGLÉDI László:
Digitális könyvtárak, repozitóriumok a mindennapi könyvtárpedagógiában, 371-377. o.

LOBOCZKY János:
Az esztétikai nevelés, mint az emberi természet humanizálása Schiller filozófiai-esztétikai írásaiban, 378-384. o.

NÁDUDVARI Gabriella:
Gondolatok Friedrich Hölderlin neveléstani elveiről az egyensúly eszméjének tükrében, 385-393. o.


Neveléstörténet


ANTAL Éva:
Mary Wollstonecraft a természetes lock-iánus nőnevelésről (Original Stories, 1788), 397-404. o.

VINCZE Tamás:
A magántanítás problémája a hazai középiskolai oktatásban a XIX. század utolsó harmadában, 405-418. o.

SZŰTS-NOVÁK Rita:
Idősebb Imre Sándor Budapesti Szemlében megjelent Neveléstanának előremutató gondolatai, 419-427. o.

M. PELESZ Nelli:
Egy fejezet a pedagógus szakma professzionalizációjából: Reformelképzelések a tanítóképzésről a két világháború között Szegeden, 428-436. o.

MOHR Szilárd:
A második világháború két ciszterci gimnáziumban, 437-444. o.

SZÓRÓ Ilona:
Nevelni és művelni minden időben: Simándi Béla (1899-1969), 445-452. o.

OLASZ Lajos:
Tehetséggondozás és elitképzés: Tervek a Darányi Kálmán Diákház felállítására, 453-460. o.

PORNÓI Imre:
1948 - Az iskolák államosítása, 461-468. o.


Oktatás és gazdaság


DUCZON Árpád:
Az oktatás szerepe a nemzeti gazdasági stratégia kivitelezésében, 471-479. o.

PACSUTA István:
Értékválasztás határon és felsőoktatáson kívül-belül, 480-487. o.

MÉSZÁROS Attila:
Egyetemi humánerőforrás fejlesztésének innovatív megvalósulásának formái Magyarországon és Németországban, 488-499. o.

SCHMUCK Roland:
ESG szerinti minőségirányítás az európai felsőoktatásban, 500-506. o.

KAPÁS Mónika:
Vajdasági romák a munkaerőpiacon, 507-516. o.