Válogatott tanulmányok a pedagógiai elmélet és szakmódszertanok köréből


ISBN 978-80-89691-40-1

Szerkesztette:
Karlovitz János Tibor


TartalomjegyzékNeveléstörténet


Mizera Tamás:
Magánkönyvtár, polgári könyvtár - tanítókönyvtár? A kora újkori Felvidék tanító értelmiségének olvasmányműveltségéről, 9-15. o.

Havadi-Nagy Marian:
Kis magyar logopédiatörténet - fókuszban a XIX-XX. század, 16-19. o.

Pornói Imre:
A két világháború közötti magyar családtámogatási rendszerek gyermekvédelmi aspektusai: A FAKSZ-tól az ONCSA-ig, 20-25. o.

Dévényi Anna:
Kornis Gyula és a "keresztény-nemzeti" nevelés eszménye, 26-32. o.

Olasz Lajos:
A hatalom iskolái: Horthy Miklós fiainak tanulmányai, 33-38. o.

Szóró Ilona:
A Szabadnevelési Híradó szerepe a felnőttképzés megújításában (1945-1946), 39-44. o.

Tamusné Molnár Viktória:
Művészeti nevelés a debreceni egyetemen 1914-1949 között: Pukánszky Béla (1895-1950) professzor zenei munkássága, 45-49. o.

Gál Anikó, Kovács Krisztina:
Normalitás az értelmi fogyatékos gyermekek nevelésében az 1950-es évek gyógypedagógiai tanterveinek tükrében, 50-54. o.

Vincze Tamás:
Kísérletek a szabolcsi tanítóhiány enyhítésére az 1960-as években, 55-62. o.


Hátrányok


Horváth Endre, Kiss Dóra, Szekeres Ágota:
Új lehetőségek a társas kapcsolatok kialakítására sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, 65-68. o.

Meggyesné Hosszu Tímea:
A miliő szerepe a tanulásban akadályozott gyermekek idegennyelv-tanulási motivációjában, 69-75. o.

Túri Ibolya:
Vizsgálat a konduktorképzésre vonatkozó nézetek körében, 76-82. o.

Bencéné Fekete Andrea:
Másság, elfogadás és befogadás, 83-89. o.

Rucska Andrea, Kiss-Tóth Emőke:
Agresszió és viktimizáció egy hátrányos helyzetű térség gimnáziumában, 90-96. o.


Pályaorientáció


Fazakas Ida:
Az általános iskolai tanulók pályaismerete a statikus jellemzők mentén, 99-109. o.

Kolozsvári Csaba:
Tanulási nehézség kategóriába sorolt tanulók továbbtanulási elképzelései, 110-115. o.

Hujber Tamásné:
Tanulói életút tervezése óvodától a felsőoktatásig, 116-123. o.

Vámosi Tamás:
A középfokú duális szakképzés értékelése a kibocsátás és komplex vizsga eredményeinek tükrében, 124-130. o.


Tanulás és munka felnőttkorban


Pál Balázs Gyula:
A tranzitprogramok szerepe az alacsony iskolai végzettségűek esetében, 133-138. o.

Kispálné Horváth Mária:
A tanulás hatásai a felnőttek egzisztenciális biztonságérzetére, 139-145. o.

Molnár Attila Károly:
Börtönbeli csoportfoglalkozások a társadalmi reintegrációért, 146-151. o.

Szilágyi Gabriella:
Az önirányított tanulás jellemzői és lehetőségei felnőttkorban, 152-156. o.

Szőcsová Brigita:
Tanulás, mint élmény a munkahelyen, 157-160. o.

Kovács Anett Jolán:
A nem formális környezetben szerzett tanulási eredmények validációs gyakorlatának összehasonlítása Hollandia, Románia és Magyarország vonatkozásában, 161-167. o.

Gombás Judit:
Felsőoktatási hallgatók pszichológiai immunkompetenciáinak vizsgálata, 168-180. o.

Lakatosné Török Andrea:
A Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum felnőttoktatásban résztvevők tanulási motiváltsága, 181-190. o.

Koltai Zsuzsa:
Nemzetközi innovációk az időskorúak múzeumi tanulásának támogatásában, 191-197. o.

Beszédes Viktória:
Panoráma - a szerb oktatáspolitika jelene és jövője, 198-206. o.

Nagy Tamás:
Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) és a felsőoktatási tantervek, programok átalakítása, 207-219. o.


Pedagógusok és képzésük


Kmeczkó Szilárd:
A természettudományok oktatásának tudománytörténeti lehetőségei a DRHE tanító szakos hallgatóinak képzése során, 223-227. o.

Dancs Gábor, Kulman Katalin, Pintér Mariann:
Elsőéves tanítóképzős hallgatók matematikai képességfelmérésének eredményei, 228-235. o.

Eged Alice:
A kultúraközvetítés egy lehetséges modellje a tanító szak német műveltségi területén, 236-240. o.

Czövek Andrea:
Tanárszerepek - tanítás és esélyteremtés, 241-248. o.

Fekete Deák Ildikó, Jakab Judit:
Mi ma a tanár, a pedagógus feladata? Oktat vagy nevel is?, 249-260. o.

Bogáthné Erdődi Judit:
A szaktanácsadói munka területei, módszerei a köznevelésben, és lehetséges kapcsolódási pontjai a pedagógusképzéssel, 261-267. o.


Tanulás


Kata János László:
Tanulj sikeresebben!... De hogyan?, 271-275. o.

Siposné Tavaszi Virág:
A környezet, a család és a formális nevelés inspirációs hatásai a személyes élettér kialakításában, 276-281. o.

Mehring-Tóth Szilvia:
Közéleti szocializációs minta az oktatásban, 282-288. o.

Nagy-Czirok Lászlóné:
Eljutni és eljuttatni, 289-298. o.


Módszerek: magyar nyelv és irodalom


Petres Csizmadia Gabriella:
A hangzó versek élményközpontú tanításának lehetőségei, 301-306. o.

Drahota-Szabó Erzsébet:
Szókincsoktatás a mezőelmélet és a mentális lexikon hálóösszefüggéseinek tükrében, 307-313. o.

Zs. Sejtes Györgyi:
A szövegértési képességfejlesztés alternatív megközelítési lehetősége "top down" keretben mintafeladatokkal, 314-319. o.

Propszt Eszter:
Irodalomoktatás és identitás-kompetenciák, 320-324. o.


Szakmódszertani tanulmányok


Sárvári Tünde:
Játékos tevékenységek, mint a "tapintatos tesztelés" lehetséges formái a korai német, mint idegennyelv-oktatásban, 327-334. o.

Kovács Gabriella:
Angol idiómák a fordítóképzésben - felismerés, megértés, fordítás, 335-341. o.

Kissné Zsámboki Réka:
Az óvodai matematikai nevelés aktuális kérdései egy mikrokutatás tükrében, 342-351. o.

Debrenti Edith:
Problémamegoldási stratégiák alkalmazása a matematikatanításban, 352-357. o.


A digitalizáció hatásai


Molnár György:
Digitális és virtuális életformák az információs társadalomban, különös tekintettel az IKT-alapú tanulási környezetre és tanulási folyamatra, 361-370. o.

Lénárd András:
A digitális tananyagok kiválasztásának pedagógiai háttere: egy optimális rendszer jellemzőinek bemutatása, 371-374. o.

Lehmann Miklós:
Kulturális identitás a mobilkorban, 375-379. o.

Harangus Katalin:
IKT eszközök hasznosulása a romániai magyar tannyelvű szakképzésben, 380-386. o.

Csapó Gábor:
Az informatika érettségi és az informatikushallgatók szövegkezelési kultúrája, 387-394. o.

Czeglédi László:
Digitális repozitóriumok szerepe és lehetőségei a felsőoktatásban, 395-400. o.


Művészeti nevelés


Lévai Péter:
A konstruktív néptánc pedagógia megjelenése egy kétnyelvű kiadványban, 403-404. o.

Tóth-Kocsis Csilla:
Drámajátékok alkalmazási lehetőségei a pedagógusképzésben és a köznevelésben, 405-411. o.

Patkós József:
Drámapedagógia és gyermekszínház, 412-417. o.