Százarcú pedagógia


ISBN 978-80-89691-17-3

Szerkesztette:
Torgyik Judit


Tartalomjegyzék1. Nyelv és művészet


Zs. Sejtes Györgyi:
Szövegelünk? Szövegeljünk! A szöveg fogalma a pedagógiai alkalmazás tükrében, 3. o.

Sárvári Tünde:
Beszélni arany! A beszédkészség fejlesztésének lehetőségei a 6-10 éves korosztály - német, mint idegennyelv-oktatásban, 11. o.

Pogány Csilla:
Gondolatok az irodalomtanításról, 22. o.

Gulyás Enikő:
A biblioterápia ismertsége Magyarországon: egy online kérdőív tapasztalata, 28. o.

Béres Judit:
Hátrányos helyzetű középiskolások személyiségfejlesztése biblioterápiával, 36. o.

Gróhné Illés Ildikó:
Óvodások a Múzeumban. Óvodások környezeti nevelésének lehetőségei a duna múzeumban, 44. o.

Bárd Edit:
Kritikus tömeg? Fejlesztések és szemléletváltás a magyarországi múzeumpedagógiában, 53. o.

Dombi Józsefné:
A kortárszene megismerésének új lehetőségei az SZTE JGYPK Ének-zene Tanszék történetében, 61. o.


2. Tanulás az IKT világában


Pacsuta István:
Kiutak a digitális egyenlőtlenségből, 73. o.

Herzog Csilla, Racsko Réka:
Egy táblagéppel támogatott pedagógiai kísérlet tanulói és szülői háttérvizsgálata, 81. o.

Czövek Andrea:
Tőke-konverzációs folyamatok vizsgálata az IKT térben. Internet-használati szokások és társadalmi egyenlőtlenségek összefüggéseinek vizsgálata, 95. o.

Szabad Klaudia:
A Z generáció jövőképe, 105. o.

Fazakas Ida, Kolozsvári Csaba:
Az internet hasznos használata, 114. o.

Bajner Mária:
Digitális tanodák változó szereplőkkel, megváltozott környezetben, 126. o.


3. Vallás és nevelés


Inántsy Pap Ágnes:
Az egyházi oktatási intézmények megváltozott szerepe a hátrányos helyzetű régiókban, 135. o.

Földiné Irtl Melinda, Komár Lajos:
Személyiségfejlesztés a buddhista szemlélet tükrében, 141. o.

Csörgő Zoltán:
A buddhista pedagógia, 145. o.

Domokos Áron:
Az alternatív spiritualitás tipológiái, 151. o.


4. Neveléstörténeti tanulmányok


Pornói Imre:
Népiskola kontra Általános iskola, 163. o.

Nagy Adrienn:
Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között, 170. o.

Uherkovich Orsolya Réka:
Családi életre nevelés az 1930'-as években a Néptanítók lapja és a Magyar Cserkész tartalomelemzése alapján, 179. o.

Olasz Lajos:
A Horthy-korszak történelemtankönyveinek Kossuth-képe, 193. o.

Szóró Ilona:
A tanári katedrától a szabadművelődés szervezéséig Szathmáry Lajos pályája (1927-1949), 200. o.

Molnár Béla:
Főiskolai tanítóképzés 1947 és 1949 között, 207. o.

Dombi Alice, Dombi Mária Adrienn:
Nevelői szerepstruktúra - változás a történeti forráskutatás tükrében, 215. o.


5. Iskola és társadalom


Mile Anikó:
Az együttnevelés gyógypedagógiai támogatórendszere, 227. o.

Meggyesné Hosszu Tímea:
Tanulásban akadályozott tanulók idegennyelv-tanítása során alkalmazott módszerek, tankönyvek, 233. o.

Magyar Adél:
Stigmatizálás, kirekesztés, elidegenítés, elzárás - Az értelmi fogyatékos emberről alkotott kép változása és az elzárás intézményrendszerének kialakulása az újkori Európában, 241. o.

Kata János:
Szegregált és integrált oktatás játékelméleti szimulációja, 245. o.

Bencéné Fekete Andrea:
A reklám mint multikulturális nevelési módszer, 251. o.

Erika Kegyes:
Geschlecht, Schule und Interaktion, 259. o.

Klement Mariann:
Alternatív konfliktuskezelés a közoktatásban, 270. o.

Kovács Ildikó Éva, Mészáros Aranka:
Pénzügyi kultúra vizsgálata középiskolás tanulók körében, 276. o.

Debrenti Edith:
Szöveges feladatok a matematikatanításban, 293. o.


6. Felsőoktatás-pedagógia


Mészáros Aranka:
Tréningek a felsőoktatási gyakorlatban, 303. o.

Szladek Emese:
Kislétszámú csoport módszertani kihívásai a fordítóképzésben, 312. o.

Kovács Krisztina, Fáyné Dombi Alice:
Mentortanár szakos hallgatók mentorképe, mentorszerep-felfogása, 319. o.

Bogáthné Erdődi Judit:
A nyugat-magyar pedagógusképzési modell egy kutatás tükrében, 332. o.

Bodáné Kendrovics Rita:
Módszertani innováció a környezetmérnök képzésben, 341. o.

Hadnagy József:
Egy kutatás eredményeinek hatása a szociálpedagógus képzésben folytatott közösségi munka tanegység oktatására, 353. o.

Ludányi Ágnes, Szebeni Rita:
Személyiségfejlesztés a tanárképzésben, irodalmi művek feldolgozásával, 362. o.

Andrásné Teleki Judit:
Tanítók a motiválásról, 367. o.

Hill Katalin:
A természettudományos nevelés élményalapú oktatásának jelentősége a tanítóképzésben, 375. o.

Fischer Andrea:
Tanulás a tanárképzésben: a tanulóként szerzett élményektől a tanári filozófiáig, 383. o.


7. Tanulás felnőttkorban


Farkas Éva:
A nem formális környezetben szerzett tanulási eredmények hitelesítése, 395. o.

Molnár György:
Lifelong learning stratégia szerepe az oktatási és képzési rendszerben Magyarországon, 403. o.

Kiss Gabriella:
A tudás és a tanulás értelmezése Paolo Freire és Joseph Wresinski pedagógiai gyakorlatában, 410. o.

Soproni Zsuzsanna:
Az informális tanulás és mozgatórugói angolt tanító tanárok fejlődéstörténetében, 421. o.

Pinczésné Palásthy Ildikó:
A pedagógusok hivatásszemélyiségének néhány aspektusa, 428. o.

Hegyi-Halmos Nóra:
A pályaorientáció elmélete és gyakorlata a hazai köznevelési intézményekben, a pedagógusok szerepe a pályaorientációs tevékenységben, 440. o.

Kispálné Horváth Mária:
A formális tanulás pozitív és negatív hatásai a felnőttek társas kapcsolataira egy kutatás eredményei alapján, 446. o.

Karlovitz János Tibor:
Az andragógiai kutatások néhány nyugat-európai irányzata, 457. o.


8. Fejlesztő pedagógiák


Fazekasné Fenyvesi Margit, Papp Gabriella:
A verbális szeriális memória mérési és fejlesztési lehetőségei, 467. o.

Szilágyi Barnabás:
A gondolkodási műveletek mérése és alkalmazott felhasználása, 472. o.

Dombi Mária Adrienn:
A játékpedagógia módszertani megközelítései, 479. o.

Katona Istvánné:
Személyiségfejlődés, szociális kompetencia és konstruktivista paradigma, 489. o.

Subrt Péter:
Modellprogram a serdülőkorúak szociális kompetenciáinak fejlesztésére a konstruktivista paradigma alapján, 496. o.

Vári Beáta:
Mindennapos testnevelésben résztvevő és nem résztvevő általános iskolások koordinációs képességeinek összehasonlító vizsgálata, 501. o.

Hajduné László Zita:
Tehetséggondozó programok alternatíváinak bemutatása és alkalmazásának lehetősége az iskolai testnevelés és sport területén, 509. o.