Sokszínű pedagógiai kultúra


ISBN 978-80-89691-05-0

Szerkesztette:
Torgyik Judit


TartalomjegyzékNeveléstörténet 7. o.


Hüber Gabriella Margit:
"Új fényt a nemzetnek" - Döbrentei Gábor reflexiói az Erdélyi Muzéum hasábjain, 9-14. o.

Rébay Magdolna:
A felvidéki elit a kalksburgi jezsuita kollégiumban (1856-1918), 15-25. o.

Nagy Adrienn:
Középfokú kereskedelmi leányiskolák a két világháború között, 26-32. o.

Paksi László:
Református nőnevelés a két világháború között , 33-39. o.

Pálmai Judit:
Családkép a Horthy-kori tankönyvekben, 40-44. o.

Szóró Ilona:
Ezüstkalászos gazdaképzés az 1940-es években, 45-50. o.

Olasz Lajos:
A polgári lakosság légoltalmi képzése a második világháború éveiben, 51-56. o.

Molnár Béla:
Az 1950-es évek tanítóképzős tanterveinek összehasonlító elemzése, 57-62. o.

Györe Géza:
A magyar nyelvű pedagógiai szakírás a Vajdaságban 1945-1990, 63-66. o.

Gloviczki Zoltán:
Tanár-e a pedagógus? Jelentéstörténeti vázlat, 67-72. o.

Vincze Beatrix:
A herbarti pedagógia recepciójának új kutatási lehetősége, 73-78. o.

Nagy Éva Annamária:
Változások a magyar oktatási rendszerben, 79-84. o.


Alkalmazott felsőoktatás-pedagógia 85. o.


Móré Mariann:
A különböző tanulási utakon megszerzett tudás elismerésének gyakorlata európai és magyarországi felsőoktatási intézményekben, 87-92. o.

Tőzsér Zoltán:
Részidős hallgatók az észak-alföldi konvergencia régió két felsőoktatási intézményében: trendek és magyarázatok, 93-99. o.

Pacsuta István:
Felsőoktatásban részt vevő hallgatók individualizálódása, 100-106. o.

Szebeni Rita:
Közösségi-nemzeti identitás-alakítás a felsőoktatásban, 107-111. o.

Miklós Attila:
Környezeti oktatást vagy környezeti nevelést az egyetemistáknak? - Válaszút előtt a felsőoktatás, 112-118. o.

Endrődyné Bató Éva:
Az üzleti etika tanításának eredményessége a felsőoktatásban, 119-122. o.

Németh Petra:
A Debreceni Egyetem képzési alternatívái és lehetőségei a sportszakember képzésben, 123-125. o.

Mátó Veronika:
Szegedi Tudományegyetem dolgozóinak egészségi állapota és életmódja, 126-131. o.

Pukánszky Béla:
Paradigmák, viták és szervezeti legitimáció - A tanárképző központ történeti előzményei, 132-143. o.

Kata János:
Hogyan tanulnak ma az egyetemisták? Hasznosítható-e a pedagógia a mérnökképzésben?, 144-148. o.

Farkas Julianna:
A Budapesti Gazdasági Főiskolán folyó közgazdász-tanár képzés múltja és jelene, 149-152. o.

Oláhné Zieser Zsuzsanna, Zimányi Krisztina:
Hallgatói összetétel változásának vizsgálata a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karon, konzekvenciák és teendők, 153-160. o.


Szakmódszertanok 161. o.


Molnár Milán:
Kisgyermekkori természettudományos nevelés - példa Szegedről, 163-167. o.

Jász Erzsébet:
Adalékok a közoktatási földrajz tananyag kiválasztásához, 168-171. o.

Kuczmann Imre:
Tévképzetek a mechanika és elektromágnesesség határán, 172-179. o.

Farkasné Ökrös Marianna, Murányi Zoltán:
Felfedeztető tanulás vs. Krétakémia, 180-186. o.

Debrenti Edith:
Középértékszámítás - egy megértési teszt eredményei, 187-194. o.

Fülöp Zsolt:
A szöveges feladatok megoldásának nehézségeiről a nyolcadik osztályos diákok körében, 195-201. o.

Zs. Sejtes Györgyi:
A szövegértési képesség fejlesztése az alkalmazás aspektusában, funkcionális modellben, mintafeladatokkal, 202-209. o.

Tóvári Ferenc, Prisztóka Gyöngyvér, Tóvári Anett:
Vízhezszoktatás - úszásoktatás. Szakmódszertani ajánlások kisgyermekek úszásoktatásához, 210-217. o.

Tóth-Márhoffer Márta:
Kistelepülésen élő kisiskolás gyermekek étkezési szokásai és ételpreferenciái, 218-225. o.

Dombi Józsefné:
A zenepedagógia értékei. Kutatások az individuális oktatás területén, 226-232. o.

Körmendy Zsolt:
A koncertpedagógia elméletének multidiszciplináris alapjai, 233-238. o.

Gombás Judit:
A zenei tevékenységek pszichológiai hatásai, 239-243. o.

Pálfi Sándor:
Művészi kifejezés a kisgyermekek szabad játékában, 244-250. o.

Fazakas Ida:
Iskolai tantárgyak és pályaismeret, 251-257. o.

Bognárné Kocsis Judit:
Általános iskolás korú gyermekek kutatásra nevelésének elméleti és gyakorlati kérdései, 258-266. o.

Arató Vilja:
A halál témájának feldolgozása gyermekmúzeumokban és gyermekkönyvekben, 267-273. o.

Zágoni-Szabó Józsefné:
Pedagógus-továbbképzés az erkölcstan tantárgy tanításához - a továbbképzés utánkövetése, 274-282. o.

Duró Zsuzsa:
Miért sakkozzunk az iskolában?, 283-288. o.


IKT 289. o.


Beleznay Péter:
A problémafelvető oktatás lépései az informatikában, 291-298. o.

M. Fazekas Ágnes:
Nem olvasnak, mást vagy másként olvasnak?, 299-306. o.

Szőke-Milinte Enikő:
A kritikai tudatosság alakításának lehetőségei a mozgóképkultúra és médiaismeret oktatásban, 307-312. o.

Molnár Balázs:
Nyelvfüggetlen tananyagok elektronikus tanulási környezetekben, 313-319. o.

Pásztor Attila:
Innovatív eszközök rövid és hosszú távú hatásvizsgálata a programozás oktatásban, 320-328. o.

Török Erika:
Az IKT hatása a tanulási környezetre, 329-334. o.

Czédliné Bárkányi Éva:
Az IKT-vel támogatott tanulás lehetőségei, 335-340. o.

Sarvajcz Kinga:
Az interaktív tábla alkalmazási lehetőségei az eltérő fejlődésű gyermekek felzárkóztatásában, 341-344. o.

Hatvani Andrea, Dorner László:
Az IKT eszközhasználati szokások 11-18 éves korosztály körében, 345-351. o.

Herzog Csilla:
14-18 éves tanulók médiaszöveg-értésének empirikus vizsgálata és fontosabb eredményei, 352-358. o.

Sváb Ágnes:
Új online tanulási környezet: a közösségi tanulás, 359-364. o.

Molnár György:
Új kihívások a pedagógus életpálya modellben, különös tekintettel a digitális írástudásra, 365-373. o.

Torkos Katalin:
Tanulási stílusok és e-learning a Nyíregyházi Főiskolán, 374-379. o.

Tóth András:
A felnőtt tanítás-tanulás oktatásszervezési és oktatástechnológiai aspektusai egy kutatás alapján, 380-382. o.


Idegen nyelvek tanítása 383. o.


Sárvári Tünde:
A tartós tankönyvek bevezetésének didaktikai és módszertani hatása az idegen nyelvi szövegértési feladatokra az alsó tagozatban, 385-394. o.

Nagy-Váci Krisztina:
Kezdő középiskolai nyelvtanárok tanáridentitás-fejlődése, 395-401. o.

Langerné Buchwald Judit:
Alternatív nyelvoktatás. Idegennyelv-tanítás az alternatív pedagógiai koncepciókban, 402-407. o.

Bajzát Tünde:
Az interkulturális kommunikatív kompetencia fejlesztési lehetőségei a felsőoktatásban, 408-413. o.

Talabér János:
Az idegen-nyelvi szóbeli érettségi vizsgákon tapasztalt anomáliák a nyelvszakos vizsgaelnök szemével, 414-419. o.

Kelemen Krisztián, Talabér János:
"Szavak nélkül a nyelv halott" - A szóbeli kommunikáció prioritása az idegennyelv-oktatásban, 420-426. o.


Fejlesztő pedagógiák 427. o.


Cziráki Zita:
A BHRG Alapítvány akkreditált szakember-továbbképzései sajátos nevelési igényű gyermekek állapotának felmérése és javítása céljából, 429-432. o.

Hering Mónika:
Autizmus spektrumzavar a TSMT mozgásterapeuta szemével, 433-438. o.

Lengyel Rita, Lakatos Katalin:
A LongiKidC bemutatása, 439-442. o.

Madács Anita:
Kognitív fejlesztési lehetőségek a csoportos TSMT alkalmazása során, 443-447. o.

Baloghné Bakk Adrienn:
A sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelésének lehetőségei az óvodai testnevelési foglalkozásokon, 448-454. o.

Bánszegi-Tóth Erzsébet:
Testhasználati praxisok és osztálytermi kultúra. Egy több szempontú vizsgálati módszer bemutatása, 455-460. o.

Bencéné Fekete Andrea:
Egyéni differenciálás a Montessori módszerben, 461-467. o.

Mesterházy Mária:
A szociális és érzelmi kompetenciák fejlesztése a komplex művészeti nevelés keretei között a Waldorf-iskolákban, 468-474. o.


Szociálpedagógia 475. o.


Hanák Zsuzsanna:
Hátrányos helyzetű, roma tanulók a magyar közoktatásban, 477-481. o.

Lakatos Katalin:
A halmozottan hátrányos helyzet, a sikertelen iskolai beválás és az organikus éretlenség összefüggései, 482-484. o.

Márkus Lilla, Arató Ágnes:
Az anya-gyermek együttjátszás felhasználása a szülőkonzultáció tervezéséhez. Személyiségfejlődés, személyiségfejlesztés, 485-491. o.

Herpainé Lakó Judit:
Nagyszülő-unoka viszony kérdései a fizikai aktivitás tükrében, 492-499. o.

Szerepi Sándor:
Cigány-magyar együttélési gyakorlatok a romániai Szilágyság nevelési-oktatási intézményeiben (Hadadnádasd, Tasnád), 500-506. o.

Hadnagy József:
Szociális munka csoportokkal tanegységhez kapcsolódó oktatási modell bemutatása a magyarországi szociálpedagógus képzésben folytatott kutatás alapján, 507-512. o.

Molnár Katalin:
Egy sikertörténet a rendészeti képzés területéről, 513-518. o.

Klement Mariann:
Összefüggések feltárása az Eszterházy Károly Főiskolán tanár MA képzésben lévő hallgatók konfliktuskezelése és az alternatív vitarendezési technikák alkalmazásával kapcsolatban, 519-522. o.

Varró Bernadett:
Egy mikrorégió szerepvállalása a tudástársadalom megvalósulásában, 523-528. o.

Karlovitz János Tibor:
Globalizmus és oktatásügy, 529-534. o.