VZDELÁVANIE, VÝSKUM A METODOLÓGIA


ISBN 978-80-971251-1-0

Szerkesztették:
Karlovitz János Tibor és Torgyik Judit


TartalomjegyzékNeveléstörténet


PIRKA Veronika:
Életreform törekvések a német szakirodalomban, 5-15. o.

KOVÁCS Krisztina:
A tanítókép összetevői a tanítóképzésben használt dualizmus kori neveléstan könyvekben, 16-25. o.

KERESZTY Orsolya:
Nők nem formális tanulási lehetőségei a dualizmus kori Magyarországon, 26-36. o.

KISS László:
Az oktatás helye a monarchiabeli Magyarország politikai színterén, 37-47. o.

NAGY Adrienn:
Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján, 48-57. o.

GUNCAGA, Jan:
Matematika oktatás Juraj Paleš Pedagógiában, 58-64. o.

OZSVÁTH Judit:
Az új pedagógiai irányzatok recepciója az Erdélyi Iskola című oktatásügyi és népnevelő folyóiratban, 65-73. o.

PORNÓI Imre:
Fordulatok a magyar kultúrpolitikában az 1940-es években, 74-83. o.

MOLNÁR Béla:
Viták a nevelőképzésről (1945-1946), 84-90. o.

OLASZ Lajos:
Magyarország második világháborús részvételének ábrázolása a történelemtankönyvekben (1945-1995), 91-99. o.

RAJNAI Judit:
Közoktatás-politikai irányváltások és tendenciák a rendszerváltás utáni Magyarországon, 100-108. o.


Testi-lelki és erkölcsi nevelés


NÉMETHNÉ Tóth Orsoly:
A rekreáció (rekreológia) és a neveléstudomány kapcsolódási pontjai, 109-114. o.

TÓVÁRI Ferenc és PRISZTÓKA Gyöngyvér:
Esélyek, lehetőségek az integrált iskolai testnevelés megvalósíthatóságára, 115-122. o.

MIKONYA György:
A tánctanulás motivációs rendszerének vázlata, 123-132. o.

PRISZTÓKA Gyöngyvér és TÓVÁRI Ferenc:
Sportszakember képzésben résztvevő hallgatók felkészítése az integrált testnevelés oktatására, 133-140. o.

H: EKLER Judit:
Új módszertani lehetőségek a testnevelésben és a testnevelő tanár képzésben, 141-148. o.

PETŐNÉ CSIMA Melinda:
Kvalitatív kutatási módszerek szerepe az egészségmagatartás vizsgálatában, 149-154. o.

PÁLVÖLGYI Ferenc:
A természetes erkölcsi törvény pedagógiai interpretációja a korszerű szociomorális fejlesztésben, 155-163. o.

OBBÁGY László:
Szülői gondoskodás, hitvesi szerelem, gyermeki szeretet. Egy kétezer éves családtörténet tanulságai, 164-171. o.

ANDRÁS Ferenc:
Arról, ami kell, 172-176. o.


Nyelv, kommunikáció, oktatás


KELEMEN Krisztián:
A tudatos nyelvtanulás - a nyelvi tudatosság és a motiváció szerepe a sikeres nyelvtanulásban, 177-182. o.

SZILÁGYI Anikó:
Nyelvtanulás: iskola vagy magántanár?, 183-188. o.

SÁRVÁRI Tünde:
Személyközpontú módszerek alkalmazása a (nyelv)tanárképzésben, 189-195. o.

TALABÉR János:
Miért némul meg a nyelvvizsgázó a szóbeli nyelvvizsgán? A Broca-féle diszfáziás "blokk" és életkori megoszlása a szóbeli nyelvvizsgán, 196-200. o.

H. MOLNÁR Emese:
Kooperatív módszerek a szóbeli és írásbeli szövegalkotás gyakorlatában, 201-211. o.

F. JOÓ Anikó:
A perzuazív kommunikáció mint az olvasási attitűd nemek közti különbségeinek magyarázó tényezője, 212-224. o.

ZS. SEJTES Györgyi:
Mit? Hogyan? - A szövegértés tanításáról magyar szakos tanárjelölteknek, 225-233. o.

REHO Anna:
A magyar nyelv tanításának történetéből Kárpátalján a nem magyarajkú óvodákban a XIX-XX. századfordulón, 234-240. o.

SZŐKE-MILINTE Enikő:
A pedagógiai kommunikáció értelmezései, 241-248. o.

HAVASI Ágnes:
Kommunikáció támogatása augmentatív és alternatív eszközökkel autizmus spektrum zavarokban, 249-261. o.

HARJÁNNÉ BRANTMÜLLER Éva:
Családban és intézetben élő Downszindrómások írás-, olvasási- és számlálási készségének fejlettsége, 262-271. o.

SZÓRÓ Ilona:
A tankönyvkiadás és terjesztés átalakulása a rendszerváltás éveiben, 272-280. o.


Informatika, tehetség


VIDOR Róbert:
A számítástechnika oktatásának válsága, 281-284. o.

TÓTH Péter:
A téri műveleti képességek fejlettségének vizsgálata, 285-294. o.

MIHÁLYI Krisztina:
A kognitív stílusok figyelembe vétele az elektronikus tananyag és a mobil eszközökön futó alkalmazás-fejlesztésben, 295-300. o.

SIMONICS István:
A digitális írástudás hiányosságai a felsőoktatásban, 301-304. o.

VARGA Andrea:
Informatikai alapképzésben vizsgázó hallgatók eredményei a kreativitás tükrében, 305-310. o.

BUCSY Gellértné és KATONA György:
Soproni óvodapedagógus hallgatók tanulási szokásainak vizsgálata e-learning tananyagfejlesztés tapasztalatai alapján, 311-317. o.

KISS András Károly:
A plágiumkereső szoftverek kiskapui, 318-323. o.

BORBÉLY Diana:
Digitális rajzprogramok az óvodai képzőművészetben, 324-331. o.

CZÉDLINÉ BÁRKÁNYI Éva:
IKT eszközök használata az oktatásban, 332-343. o.

KOVÁCS Katalin és MIHÁLYI Krisztina:
A szegregált roma közösségben élő emberek médiaműveltsége és a médiaműveltség oktatásának szükségessége, 344-350. o.

SZABÓ Zénó László:
A Kognitív Profil Teszt számítógépes megvalósításának tapasztalatai, 351-356. o.

DURÓ Zsuzsa:
A tehetségazonosítás és -fejlesztés komplex lehetőségei, 357-360. o.

KEREKES Noémi:
Tehetséges fiatalok motivációjáról és szocializációs, társas jellemzőiről, 361-370. o.

DUDÁS Marianna:
A hátrányos helyzetű gyermekek tehetséggondozásának rendszerszemléletű megközelítése, 371-376. o.

BUDAVÁRI-TAKÁCS Ildikó:
"Ha így haladsz fiam, sokra fogod vinni!" A pedagógusok sikerrel, karrierrel kapcsolatos nézetei, 377-386. o.


Pályaválasztás, pedagóguslét


SOLYMOSI Katalin:
Iskolaválasztás - a háttérben húzódó motivációk és nézetek, 387-391. o.

J. KLÉR Andrea:
Szociális készségek és interperszonális személyiségjellemzők szerepe a pályafejlődésben - avagy hogyan ítélik meg önmagukat az egyetemisták?, 392-402. o.

JASKÓNÉ GÁCSI Mária:
A sárospataki főiskola nappali tagozatos hallgatóinak tanulási és óralátogatási szokásai, 403-414. o.

BABICS Anna:
Két tanár egy katedrán - a tanárasszisztensi program hatásai a pályakezdő pedagógus kompetenciáinak alakulására, 415-419. o.

FŰZI Beatrix:
Az önreflexió és a tanári munka minősége közötti összefüggések empirikus vizsgálata, 420-426. o.

ZÁGONI SZABÓ Józsefné:
Egyenlő esélyeket, társadalmi felzárkózást támogató programok a JNSZ Megyei Pedagógiai Intézet gyakorlatában, 427-436. o.

SUPLICZ Sándor:
A tanári minőség jegyei karakterrajzokban és esettanulmányokban, 437-448. o.

MÁTHÉ Borbála:
A kiégésről röviden, 449-458. o.

VERESS Erzsébet:
Megküzdési potenciál, diszfunkcionális attitűdök és burnout a pedagógusok körében, 459-469. o.

KISS-TÓTH Emőke és RUCSKA Andrea:
Pályaszocializációs értékekre nevelés az egészségtudományi képzésben, 470-479. o.

BARACSI Ágnes:
Pedagógusok érzelmi intelligenciája, 480-488. o.


A nevelés sajátos aspektusai


ALTORJAY Tamás:
Hibalehetőségek a klasszikus hangképzésnél, 489-497. o.

BUZÁS Zsuzsa és LELE Anita:
Zenei képességekkel kapcsolatos előmérés tapasztalatai zeneművészeti szakközépiskolában, 498-503. o.

KŐRÖSY Róbert:
Becsüljük meg értékeinket! Vélemény az El Sistema módszer magyarországi bevezethetőségéről, 504-508. o.

BÁNFI Rita:
Milyen az IEN? Pedagógiai innováció az integrált esztétikai nevelésre alsó tagozatban, 509-512. o.

LÜKŐ István:
A mérés szerepe a környezeti szakmák tanulásában. Fejezetek a környezeti szakmódszertanból, 513-524. o.

KESZEI Barbara:
Miénk itt a tér: Az iskola környezetpszichológiai megközelítésben, 525-533. o.

BENCÉNÉ FEKETE Andrea:
Környezettudatos életre nevelés alsó tagozaton az idegennyelv-oktatás keretében, 534-542. o.

BUDAINÉ BALATONI Katalin és ZSÓTÉR Boglárka:
A magyar népi játékok tantárgyi integrálhatósága és pedagógiai lehetőségei az óvodában és az általános iskola alsó tagozatában, 543-547. o.

HEGYINÉ MLADONICZKI Éva:
A Lőrincz-féle komplex tantermi játékrendszer a Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben, 548-551. o.

BŐSZÉNÉ SZATMÁRI-NAGY Anikó:
(Élet)korszerű helyismereti - helytörténeti kiadványok élményközpontú használata az oktatásban, 552-558. o.

MAGYAR Erzsébet:
Egy magánmúzeum lehetőségei a felnőttképzés különböző színterein, 559-565. o.

TORGYIK Judit:
A múzeumok helye a felnőttkori tanulásban, 566-574. o.

JÁRMAI Erzsébet:
Élménypedagógiai tapasztalatok kontaktórákon, 575-584. o.

BÁCSI János:
A tanítás-tanulás két sikertényezője, 585-590. o.


Pedagógusképzés és más felnőttképzés


PUKÁNSZKY Béla:
Paradigmatikus viták a tanárképzésről Magyarországon. Múlt és jelen, 591-604. o.

BOGNÁRNÉ KOCSIS Judit:
Kutatások és fejlesztések a pedagógusképzés hatékonysága érdekében napjainkban, 605-612. o.

MAKÓ Ferenc:
Esettanulmányos oktatás alkalmazása gyakorlatvezető mentortanárok képzésében, 613-619. o.

WIEDERMANN Katalin:
A vizuális projekt, mint eszköz a kompetenciafejlesztésre a pedagógusképzésben, 620-624. o.

FŰZNÉ KÓSZÓ Mária:
Fogalomtérképek alkalmazása a tanítóképzős hallgatók környezetpedagógiai képzésében, 625-632. o.

BACSKAI Katinka:
Hátrányos helyzetű iskolák tanárai Magyarországon és Szlovákiában, 633-644. o.

KARLOVITZ János Tibor:
Elit-kommandó vagy társadalmi emeltyű?, 645-649. o.

CSEHNÉ PAPP Imola:
A munkaerőpiac igényeinek megfelelő oktatási rendszer?, 650-657. o.

MÓCZ Dóra:
A felnőttkori tanulás új stratégiái és módszerei, 658-663. o.

KAZARJÁN Erzsébet:
Felsőfokú szakképzés - Mobilitás - Önszabályozó tanulás, 664-672. o.

ZSÓTÉR Boglárka:
A pénzügyi edukáció aktuális kérdései, kutatásmódszertani problémái, 673-678. o.

OLÁHNÉ ZIESER Zsuzsanna:
Tanítás-tanulás módszertani eljárások megújításának lehetőségei a felsőoktatásban, 679-684. o.


Hátrányok, veszélyek, pedagógiai feladatok


FEHÉR Ágota:
Iskolai erőszak áldozatainak élményei és megsegítésének lehetőségei egy tudományos vizsgálat eredményei nyomán, 685-694. o.

MARGITICS Ferenc és FIGULA Erika:
Iskolai erőszak során támadóvá, áldozattá vagy provokatív áldozattá váló tanulók egyes személyiségjellemző, 695-710. o.

FIGULA Erika és MARGITICS Ferenc:
Iskolai erőszak során beavatkozóvá vagy szemlélővé váló tanulók családi szocializációs háttere, 711-725. o.

RUCSKA Andrea és KISS-TÓTH Emőke:
Agresszió? Erőszak? Avagy a magyar és a szlovák középiskolások iskolai erőszakkal kapcsolatos tapasztalatai, 726-732. o.

SOMOGYI Ildikó:
Kompetenciák határán - Pedagógusok és gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök feladatainak vizsgálata, 733-737. o.

K. NAGY Emese:
A H2O a tehetségekért Program keretén belül alkalmazott Komplex Instrukciós Program egyéves alkalmazási tapasztalatainak összegzése, 738-751. o.

BOGÁRDI Tünde:
Területi szemlélet indokoltsága a gyermekvédelemben - gettósodó falvak és egyéb kihívások, 752-760. o.

FÖLDESI Krisztina:
Rendőr = REND + ŐR + (NŐ)? Nők és férfiak a rendőrségen, 761-771. o.